Opetusministeriölle

Asia: Haemme OPM:n verkko-opetuksen kehittämisen laatupalkintoa vuodelle 2002.
 

Lukijalle: hakemuksen poikkeava luonne ja sen perustelut

Hakemusohjeeseen liittyi verkkolomake, jossa pyydettiin esittämään haettavan hankkeen ominaisuuksia varsin tarkasti rajatulla tavalla. Katsoimme, että tämä menettelytapa sopii hyvin sellaisiin hankkeisiin, joissa on kyse yhden asiakokonaisuuden tai aihepiirin ympärille rakennetusta verkkokurssista tai verkossa toteutetusta opintokokonaisuudesta.

Lomakkeen rakenne ei kuitenkaan sovellu tässä hakemuksessa esitetylle hankkeelle ja lähetämmekin hakemuksen tämän vuoksi erillisenä kokonaisuutena, jossa toki käsitellään samoja asioita.  Perusteena tälle menettelylle on se, että hakemuksemme esittelee laitoksellamme toimivan verkko-opetuskulttuurin, joka perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja siitä kertyneeseen näkemykseen verkko-opetuksen toteutustavoista. Tällöin saatuja kokemuksia ja ratkaisuja käytetään hyväksi monessa eri asioita käsittelevässä kurssissa tai opintokokonaisuudessa.  Näitä ei ole integroitu yhteen, koska se ei ole mielekästä kokonaisuuden kannalta. Eri kursseilla käytetään lisäksi erilaisia pedagogisia viitekehyksiä, toimintaprosesseja ja -rooleja, jolloin niiden esittäminen hakemuslomakkeen vaatimalla tavalla olisi kömpelöä.

Lauri Malmi
professori
 

Hakemus

Hankkeen nimi:  Tietotekniikan verkko-opetuskulttuuri TKK:lla

Sarja:  Virtuaaliyliopisto

Hankkeen osapuolet:

Hankkeen koordinaattori:  Tietotekniikan osaston opetuksen kehittämisryhmä OPEK, puheenjohtajana prof. Lauri Malmi

Kohderyhmä: Tietotekniikan kurssien opiskelijat TKK:n kaikissa koulutusohjelmissa

Tavoite:  Toiminnallamme on seuraavat keskeiset tavoitteet:

 1. Verkko-opetuksen tulee tukea opettajan toimintaa hänen pyrkiessään rakentamaan kurssista pedagogisesti mielekästä kokonaisuutta.
 2. Puhdas verkkokurssi on harvoin mahdollinen ja mielekäs.  Tavoittelemme verkko-opetuksen ja lähiopetuksen integrointia mielekkäällä tavalla.  Käytännössä monia kursseja voi kuitenkin suorittaa hyvin pitkälle verkon kautta.
 3. Verkko-opetus rakennetaan teknisesti mahdollisimman pitkälle siten, että tukeudutaan standardityövälineisiin ja tiedon standardiesitysmuotoihin.  Olennaista on järjestelmien avoimmuus. Vältämme mahdollisuuksien mukaan suljettuja oppimisympäristöjä, joissa kaikki toiminta edellyttää tunnuksia ja salasanoja.
 4. Hallinnolliset rutiinit voidaan automatisoida kunkin kurssin tarpeiden mukaan verkkoon toteutettujen välineiden avulla.  Tällä on suuri merkitys erityisesti massaopetuksessa, joita osastolla on runsaasti.
 5. Eri kurssien erityistarpeisiin toteutetaan omia järjestelmiä esimerkiksi vuorovaikutteista itseopiskelua ja automaattista palautetta varten.
Pedagoginen ajattelu:

Tietotekniikan osastolla verkko nähdään puhtaasti yhtenä välineenä laadukkaan opetuksen toteuttamisessa. Vaikka käytännössä monia kurssejamme voi suorittaa lähes kokonaan (tyypillisesti tenttiä lukuunottamatta) verkon kautta, emme näe tätä itsetarkoituksena, vaan tavoitteemme on verkko-opetuksen mielekäs integrointi lähiopetuksen kanssa hyväksi pedagogiseksi ja käytännössä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Opettajat suunnittelevat kurssinsa lähtien kurssin sisällöstä, pedagogisesta lähestymistavasta, joka sopii ko. sisällön opetukseen, sekä kurssilla käytettävistä olevista opetusresursseista.  Verkko-opetusta käytetään niihin työvaiheisiin, joihin se tämän harkinnan perusteella hyvin soveltuu.  Täten emme ole sitoutuneet johonkin tiettyyn pedagogiseen viitekehykseen vaan verkko-opetusta tehdään monen eri viitekehyksen sisällä.  Hakemuksen palautuslomakkeessa mainituista viitekehyksistä useimmin käytettyjä ovat havainnollistavan, toiminnallisen, prosessioppimisen, sekä ongelmakeskeisen ja -lähtöisen oppimisen viitekehykset.

Opettaja määrittelee toimintaprosessit ja sen, minkälaisissa rooleissa eri osapuolet, kuten opiskelijat, tuntiassistentit, ulkopuoliset asiantuntijat ja opettaja itse toimivat kurssin aikana.  Verkkoa ja verkko-opetuksen työvälineohjelmia käytetään tämän määritellyn toiminnan toteuttamiseen.

Tämän yleiskuvauksen jälkeen esitämme kolme esimerkkikurssia, joissa verkko-opetuksella on keskeinen rooli ja joissa kurssin toteutustavat ja pedagoginen lähestymistapa poikkeavat toisistaan.  Näiden tarkoituksena on havainnollistaa näkemyksemme toteutusta käytännössä.

Case:  Tietorakenteet ja algoritmit, 3 ov.

 1. Kurssin kuvaus:
 2. Pedagoginen ajattelu
 3. Verkko-opetuksen rooli oppimisprosessissa
 4. Verkon muu rooli kurssilla
Case: Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö, 5 ov
 1. Kurssin kuvaus
 2. Pedagoginen ajattelu
 3. Verkon rooli kurssilla
Case:  Tietoliikenneohjelmistojen peruskurssit
 1. Kurssin kuvaus
 2. Pedagoginen ajattelu
 3. Verkon rooli kurssilla
Hankkeen rahoitus:

Käytännössä lähes kaikki osahankkeet on toteutettu seuraavilla tavoilla:

Useimpien hankkeiden lähtökohtana on ollut välitön tarve ratkaista kurssin opetuksessa tai hallinnossa olevia ongelmia. Tyypillisesti nämä ovat aiheutuneet kurssien suurista oppilasmääristä.  Koska toteutus on perustunut em. tapoihin, useimmat hankkeet ovat päätyneet jatkuvaan tuotantokäyttöön, jossa välineitä edelleen kehitetään kurssien tarpeiden mukaisesti.  Välineiden kehitys ja käyttö ovat siten osa osaston normaalia toimintaa, eivätkä ne ole riippuvaisia projektirahoituksen päättymisestä.

Kokonaistyömäärä, jota erilaisiin verkko-opetusta tukevien välineiden kehittämiseen on käytetty viimeisen 15 vuoden aikana on luokkaa 10-20 miestyövuotta.  Tarkkaa arviota on mahdoton sanoa.

Tekninen kuvaus ja ratkaisujen perustelut:

Käytetyt tekniset ratkaisut ovat lyhyesti seuraavat:

Laajuus:

Tietotekniikan osastolla opiskelee runsaat 2000 opiskelijaa.  Tämän lisäksi korkeakoulun muilta osastoilta lukee tietotekniikan kursseja useita tuhansia henkilöitä.  Kurssien laajuudet vaihtelevat muutamasta kymmenestä 1500 henkeen.  Massakursseja, joiden toteutuksessa verkon käytöllä on keskeinen osuus, on osastolla 20-30 kappaletta riippuen siitä, miten massakurssi määritellään (joka tapauksessa vähintään 200 opiskelijaa).  Opiskelijamäärä on ollut jatkuvassa kasvussa, joskin osasto on pyrkinyt sitä hillitsemään.

Missä on onnistuttu?

 1. Kokonaisuudessaan on onnistuttu hyvin siinä, että suuressa määrässä kursseja, jotka käsittelevät hyvinkin erilaisia asioita, on samantapaiset käytännöt, miten verkkoa käytetään.  Tällöin opiskelijan on helppoa orientoitua, mistä hän hakee tietoa ja miten hän toimii.  Tämä keventää oppilaan kuormitusta ja hän voi keskittyä itse substanssin opiskeluun, kun välineet ja toimintaprosessit ovat tuttuja.
 2. Laajojen massakurssien organisointi verkossa toimii hyvin ja siitä on pitkäaikainen, jopa yli 10 vuoden kokemus. Kokonaisia opiskelijasukupolvia on jo totutettu tietyntyyppiseen opiskeluun verkon avulla.
 3. Verkon kautta annettava automaattinen palaute parantaa oppilaiden suoritusta.  Voimme tukea prosessia, jossa oppilas palauttaa ratkaisun, saa palautteen lähes välittömästi ja voi palautteen perusteella korjata ratkaisuaan ja lähettää sen uudelleen arvioitavaksi.  Tämä ei edes onnistuisi järjellisellä määrällä ihmisresursseja.
 4. Palautteen keruu verkon kautta on hyvin helppoa ja se hyödyttää opettajan työtä suoraan.
Mitä pitäisi vielä kehittää ja parantaa?

Resursseja kuluu edelleen osin hukkaan siinä, että kursseilla on käytössä ja toteutetaan uusiakin päällekkäisiä järjestelmiä.  Koskaan ei voida päästä yhden järjestelmän käyttöön, eikä se ole edes tavoiteltavaa.  Kuitenkin jo olemassa olevia järjestelmiä voitaisiin käyttää hyväksi suuremmalla määrällä kursseja.

Verkko-opetuksen pedagogiikkaa ei ole vielä pohdittu kaikilla kursseilla syvällisesti, vaan verkkoa on käytetty ainoastaan toimintojen toteuttamisvälineenä.  Tämä kysymys liittyy opettajien pedagogiseen koulutukseen ja tiedostamiseen, jossa osastolla mennään koko ajan hyvää vauhtia eteenpäin.

Hankkeen WWW-osoite:

Hankkeella ei ole yhtä WWW-osoitetta.  Seuraavista osoitteista voi käydä tutustumassa edellä mainittuihin Case-esimerkkeihin.  Jotkut sovellukset ovat salasanan taakse suojattuja.  Niissä on paras ottaa yhteyttä kurssin vastaavaan henkilöön, ja yhteystiedot löytyvät kurssien sivuilta, jonne tästä hakemuksesta on linkkejä.

Kurssit:

Järjestelmiä


Yhteyshenkilö:
prof. Lauri Malmi
TKK / Tietotekniikan osasto
Tietojenkäsittelyopin laboratorio
puh. 09-451 3236
fax. 09-451 3293
email: Lauri.Malmi@hut.fi

Vakuutan, että hankkeesta annettu informaatio on totuudenmukaista ja hankkeessa on huolehdittu tekijänoikeussopimuksista asianmukaisella tavalla. Olen tietoinen siitä, että laatupalkinto peritään takaisin, mikäli annettu informaatio on oleellisesti virheellista tai hankkeemme todetaan loukkaavaan tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Vakuutan tämän:  Lauri Malmi

Ehdotuksen jättäjä:
Sama kuin yhteyshenkilö. Ks. yllä.