KevytOLO - Ongelmalähtöinen oppiminen massaopetuksessa

Tietojenkäsittelyopin laboratoriossa on kokeiltu ongelmalähtöistä oppimista (problem-based learning) ohjelmoinnin perusopetuksessa vuodesta 1999.  Menetelmää on käytetty informaatioverkostojen koulutusohjelman ohjelmoinnin perusopetuksessa (ns. studiokurssilla) ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.  Kyseisellä kurssilla käytetty menetelmä toimii hyvin, kun oppilaita on 30-40, mutta se ei skaalaudu massaopetukseen. Tärkeimpinä esteinä tässä ovat tarvittavien tutor-resurssien määrä sekä ryhmätyötilojen puute korkeakoululla.

Syksyllä 2001 kokeillaan kurssilla T-106.213 (Ohjelmoinnin peruskurssi L1) opetuksessa pienimuotoisesti kevennettyä ongelmalähtöisen oppimisen menetelmää, jossa tutor-resursseja ja ryhmätyötiloja ei tarvita niin paljon.  Käytännössä oppilaat työskentelevät käsiteltävien tapausten parissa itse valitsemassaan paikassa ja aikana.  He tapaavat kuitenkin ryhmäkohtaisen vastuuassistentin viikottain.

Sovellettava menetelmä yhdistää piirteitä ongelmalähtöisestä oppimisesta ja ongelmaorientoineesta oppimisesta (problem-oriented learning), koska ongelmien ratkaiseminen on keskeinen tekijä ohjelmoinnin opiskelussa.

Kokeilu toteutetaan syksyllä 2001 30 vapaaehtoisen opiskelijan voimin. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää tarvittaessa parannetaan ja kokeilua jatketaan keväällä 2002 kurssilla T-106.216 (Ohjelmoinnin peruskurssi Y1), jolloin tavoitteena on tehdä vertailu satunnaisesti valitun koeryhmän ja normaalia opetusta nauttivan perusryhmän välillä.