HUT

Kary Främlingin näyteopetusportfolio (alustava versio)

Ajatukseni opettamisesta ja oppimisesta

Erityisesti akateemisen opetuksen pitäisi antaa opiskelijoille eväät asioiden laajemmalle ymmärtämiselle jotta he voisivat soveltaa opittua uusiin tilanteisiin. Tämä menee pidemmälle kuin esimerkiksi vanha opistotaso, jonka tavoitteena oli/on antaa melko tarkkaa käytännön tietoa, jota voi soveltaa hyvin määriteltyjen ongelmien ratkaisemiseen.

Yksi määritelmä hyvälle akateemiselle opetukselle olisi siis että opitaan asioiden laajemmat syyt ja seuraukset sillä tavalla että tietoa voi heti soveltaa käytännön tehtävissä, mutta että opiskelijoilla on myös hyvä pohja soveltaa tietoa ennalta arvaamattomissa tai muuten uusissa tilanteissa.

Opiskelijat

Odotan opiskelijoilta ainakin jonkinlaista kiinnostusta asiaan sekä sitoutumista kurssin suorittamiseen. Lisäksi odotan asiallista kohteliaisuutta, joka tietenkin pätee minun suhtautumiseeni heihiinkin. Kurssien aikana yritän suhtautua opiskelijoihini työtovereina, joiden kanssa minulla on yhteinen tavoite. Yhteinen tavoitteemme on saada niin paljon uutta tietoa ja ymmärrystä opittavasta asiasta. Tämän lisäksi jonkin asian opettaminen selventää aina opettajankin asiantuntemusta asiasta!

Mihin suuntaan ja miten olen kehittämässä opetustani?

Olen aina yrittänyt välttää teoriaopetusta ilman selvää kytkentää reaalimaailman ongelmiin. Tämä tarkoittaa että teoriaa tuetaan heti luennolla käytännön esimerkeillä. Ohjelmointikurssien luennoilla tämä tarkoittaa käytännössä sitä että esitän ensin millaisen ohjelman haluamme saada aikaan ja miksi, jonka jälkeen analysoin ratkaisussa tarvittavia osia samalla kun kirjoitan ohjelman suoraan luennon aikana. Tällöin myös mahdolliset virhetilanteet tai muut yllätykset tulevat opiskelijoille ennestään tutuiksi.

Opetuksen tukena käytän yhä enemmän erilaisia audiovisuaalisia apuvälineitä ja usein yhtä aikaa jotta opiskelijat voisivat itse valita missä järjestyksessä he omaksuvat informaation. Käytännössä tämä merkitsee tällä hetkellä että käytän videotykkiä esimerkkien esittämiseen sekä samanaikaisesti piirtoheitintä jolla asiaan liittyvää teoriaa on selvitelty.

Kaikki käytetty materiaali julkaistaan Internetissä, jotta myös opiskelijoilla jotka eivät voi, halua tai ehdi tulla luennolle olisi edellytykset suorittaa kursseja.

Taustaa käsityksilleni hyvästä opettamisesta ja opettajasta

Käsitykseni perustuvat omien perusopintojeni lisäksi (peruskoulu, lukio, teknillinen korkeakoulu) Ranskassa saatuihin kokemuksiin. Opiskelin Ranskassa vuoden (tohtorin väitöskirjani lisäksi), mikä antoi mahdollisuuden verrata muiden maiden opetustapoihin. Ennen kaikkea käsitykseeni on kuitenkin vaikuttanut runsaan kahden vuoden opetustyöni ammattikorkeakoulu Arcadalla, jossa pidin joka lukukautena 5-6 kurssia.

Myöskin eri konferensseissa pidetyt esitykset ovat erittäin vaativia "opetustilaisuuksia", joista olen ammentanut ideoita.

Omat vahvuuteni opetustyössäni

Luonnollinen puheliaisuuteni on osoittautunut erittäin hyödylliseksi opetustyössä. Olen myös vakuuttunut omasta asiantuntemuksestani, mikä ei kuitenkaan estä minua myöntämästä että en tiedä kaikkea kaikesta!

Olen aina saanut mielestäni erittäin hyvää palautetta opetuksestani opiskelijoilta, mutta myös työtovereiltani. Moni opiskelija on erityisesti nostanut esille hyvin motivoinnin sekä selkeän esityksen palautteissaan.


Pitämäni kurssit

T-106.217 Grundkurs i programmering (5 ov, Teknillinen korkeakoulu)

Ohjelmoinnin peruskurssi, jossa opetetaan ohjelmoinnin alkeita Java-kielen avulla. Kurssi luennoidaan ruotsiksi. Olen luennoinut kurssin syksyllä 2001 (sekä 1999 ja 2000, jonka jälkeen tämä kurssi korvasi vanhan kurssin Tik-76.420).

Palaute syksyltä 2001.

Tik-76.420 Grundkurs i programmering (5 ov, Teknillinen korkeakoulu)

Ohjelmoinnin peruskurssi, jossa opetetaan ohjelmoinnin alkeita Java-kielen avulla. Kurssi luennoidaan ruotsiksi. Olen luennoinut kurssin syksyllä 1999 ja syksyllä 2000.

Java Basics (2 ov, ammattikorkeakoulu Arcada)

Java-kielen peruskurssi, jossa opitaan olio-ohjelmointia sekä mm. graafisten ohjelmien sekä applettien tekoa. Kurssi on luennoitu ruotsiksi sekä englanniksi. Loin kurssin keväällä 1999. Olen luennoinut kurssin keväällä ja syksyllä 1999 sekä keväällä 2000.

Keväällä 2001 tämä kurssi on ongelmalähtöisen oppimisen koekurssi!

Advanced Java Programming (2 ov, ammattikorkeakoulu Arcada)

Kurssi on luennoitu ruotsiksi sekä englanniksi.

Loin kurssin keväällä 1999. Olen luennoinut kurssin keväällä 1999 sekä keväällä ja syksyllä 2000.

C-språket 2 (entinen Algoritmer och Datastrukturer, 2 ov, ammattikorkeakoulu Arcada)

Olen luennoinut kurssin keväällä 1999 sekä keväällä 2000.

Objektorienterad programmering med C++ (2 ov, ammattikorkeakoulu Arcada)

Olen luennoinut kurssin syksyllä 1998 sekä syksyllä 1999.

C-språket 1 (2 ov, ammattikorkeakoulu Arcada)

Olen luennoinut kurssin syksyllä 1998, keväällä ja syksyllä 1999 sekä keväällä 2000.

Specifikationsmetodik för programvara (2 ov, ammattikorkeakoulu Arcada)

Olen luonut ja luennoinut kurssin syksyllä 1999.

Data-analys och neurala nät (2 ov, ammattikorkeakoulu Arcada)

Olen luonut ja luennoinut kurssin keväällä 2000.

Muuta


Ohjaamani opinnäytteet


Tuottamani oppimateriaali


This page is maintained by Kary Främling.
This page has been updated last on the 01.02.2002.